Rekolekcje Ewangelizacyjne 2022


Zakładanie Konta W Systemie Rejestracji Na Rekolekcje

Wypełnij poniższy formularz, pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

Zasady sprawdzania danych:
- pole "Imie i nazwisko" powinno składać się tylko z liter, znaku odstępu i znaku myślnika
- pole "Email" powinno zawierać poprawny adres email, najlepiej isniejący :-)
- pole "Hasło" powinno mieć długość od 8 do 30 znaków wybranych spośród
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789,.-_;:
oraz zawierać przynajmniej:
>> jedną literę małą
>> jedną literę dużą
>> jedną cyfrę
>> jeden znak specjalny ,.-_;:
- pole "Powtórz hasło" powinno zawierać powtórzone pole "Hasło"

Imie i nazwisko:  (*)
Email:  (*)
Hasło:  (*)
Powtórz hasło:  (*)
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie Przepisz tekst z obrazka:   (*)


Potwierdzam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem przez Wspólnotę Przymierza Rodzin „Mamre” ul. Zawierciańska 4, 42-210 Częstochowa w celu zarejestrowania użytkownika na stronie system.mamre.pl/ewangelizacyjne/index.php (zgodnie z RODO).
  Wyrażam zgodę:   (*)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre” z siedzibą, ul. Zawierciańska 4, 42-210 Częstochowa. Korespondencję można do nas kierować na adres mailowy mamre@mamre.pl lub na adres Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”, ul. Zawierciańska 4, 42-210 Częstochowa (dalej „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iodo@mamre.pl .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. Zarejestrowania konta użytkownika na stronie system.mamre.pl/ewangelizacyjne/index.php, wtedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych ze świadczeniem przez Wspólnotę usług, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych, a także uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Tobie prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej iodo@mamre.pl, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych:
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 lit. a) jest warunkiem dobrowolnym, ale niezbędnym służącym realizacji wskazanego celu, niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało brakiem możliwości założenie konta użytkownika na stronie system.mamre.pl/ewangelizacyjne/index.php .
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ:   (*)

 

© copyright by WPR Mamre